Priča o izdaji Uroša Drenovića

Jun 1943 obilježila je Bitka na Sutjesci, a jun 1942. njemačko-ustaška operacija “čišćenja” Kozare i tragedija tamošnjeg naroda.

Ono što je manje poznato je gdje su za vrijeme Kozare bili i šta su radili veliki “nacionalni borci”, tamošnji četnici.

Oni su već ranije potpisali sporazume sa NDH i, sa svojim novim prijateljima, krenuli u bespoštednu borbu protiv partizana.

Na dan 2. juna 1942. dijelovi četničkog puka Manjača zauzeli selo Bronzani Majdan (kod Banje Luke) potisnuvši dijelove 2. krajiškog NOP odreda u Marićku i Piskavicu. Time je neprijatelj uspostavio vezu sa okruženim ustaško-domobranskim garnizonom u Sanskom Mostu.

Dok je Drugi krajiški (kozarački) odred vodio borbe sa ustašama na sjeveru, oko Bosanske Dubice, četnici Uroša Drenovića napali su ga sa juga, i uspjeli deblokirati ustaško-domobranski garnizon u Sanskom Mostu.

Osam dana kasnije počeće velika njemačko-ustaško-domobranska operacija “čišćenja” Kozare u kojoj je internirano preko 68.000 civila, od kojih je preko 35.000 stradalo.

U toj najvećoj pojedinačnoj tragediji cijelog rata na području Jugoslavije, uzeli su učešća i ovi bijednici: četnici Uroša Drenovića.

Naravno, na strani ustaša i Nijemaca.

Time je Drenović valjda zaslužio ulicu koju danas ima u Banja Luci.

Na slici: Uroš Drenović